zak さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
ローマ ベストスコア 516仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1494 386 231 473 2014-11-20 23:32:47
ローマ 対戦履歴 1447 117 140 448 2012-10-15 22:03:31


 
copyright (c) BatType 問合せ