chihi さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 103仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 244仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
ローマ 対戦履歴 1458 0 4 150 2007-06-24 02:04:52


 
copyright (c) BatType 問合せ