RINA さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 253仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1442 0 6 174 2012-04-04 18:50:07
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2012-04-02 21:07:53


 
copyright (c) BatType 問合せ