ym_331401231126 さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 22仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 200仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
ローマ 対戦履歴 1516 17 4 184 2007-01-20 16:02:44


 
copyright (c) BatType 問合せ