zak さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 511仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 330仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 2823 5154 858 433 2014-11-22 23:29:38
ローマ 対戦履歴 1493 0 1 186 2008-10-18 22:27:29


 
copyright (c) BatType 問合せ