xshot09 さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 0仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 354仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1418 3 5 248 2011-12-22 19:50:38
ローマ 対戦履歴 1753 38 15 311 2011-12-19 18:26:48


 
copyright (c) BatType 問合せ