sana さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 440仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 372仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1593 8 0 414 2006-11-07 02:49:18
ローマ 対戦履歴 1558 3 0 333 2006-11-07 02:18:35


 
copyright (c) BatType 問合せ