eurekamazeltov さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページhttp://f0000.no-ip.info/typingoo/eiji/?mode=rank
コメント夏秋

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 132仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 204仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1500 0 0 2010-02-25 12:01:38
ローマ 対戦履歴 1528 3 1 60 2010-03-12 19:43:50


 
copyright (c) BatType 問合せ