kaho さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 414仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 0仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1520 3 0 352 2010-01-16 11:28:27
ローマ 対戦履歴 1506 1 0 249 2010-01-16 11:30:33


 
copyright (c) BatType 問合せ