Journey さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント盆休み

一人プレイ成績
ローマ ベストスコア 289仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
ローマ 対戦履歴 1377 38 75 241 2010-08-11 23:32:34


 
copyright (c) BatType 問合せ