takatuyo さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 164仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1307 0 16 144 2009-07-01 23:24:42
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2009-07-01 22:52:27


 
copyright (c) BatType 問合せ