uv さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 154仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 324仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1500 0 0 2010-08-28 21:20:23
ローマ 対戦履歴 1586 21 24 277 2011-06-12 17:21:57


 
copyright (c) BatType 問合せ