Tyoshiki さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 534仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 447仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 2584 302 6 454 2010-06-16 22:43:49
ローマ 対戦履歴 2024 486 366 373 2010-06-16 22:47:37


 
copyright (c) BatType 問合せ