key さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 193仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 388仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1609 43 14 188 2011-04-05 17:55:34
ローマ 対戦履歴 1648 339 70 309 2011-04-15 21:52:27


 
copyright (c) BatType 問合せ