kskd さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 245仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 383仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2007-09-22 18:48:15


 
copyright (c) BatType 問合せ