zak さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 450仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 0仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 2205 861 130 377 2012-06-07 23:53:44
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2007-04-13 21:25:51


 
copyright (c) BatType 問合せ