gonzo1231 さんのプロフィール表示

ユーザ表示
ホームページ
コメント

一人プレイ成績
カナ ベストスコア 243仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴
ローマ ベストスコア 0仮名/分
更新履歴
日別成績履歴
成績履歴

ネット対戦成績
レート仮名/分日時
カナ 対戦履歴 1666 21 3 223 2010-10-14 01:18:18
ローマ 対戦履歴 1500 0 0 2009-07-17 12:01:37


 
copyright (c) BatType 問合せ